pozadie title

Družicové snímky

Družicové snímky sú dodávané v podobe digitálnych rastrových súborov, ktoré sa líšia podľa typu družice a objednanej úrovne spracovania.
Družice snímajú v rôznych pásmach spektra elektromagnetického žiarenia od UV cez viditeľné, blízke a stredné infračervené až po termálne infračervené žiarenie. Ak snímajú naraz celé viditeľné pásmo, vzniká panchromatická snímka, ktorá je čiernobiela. Ak snímajú jednotlivé pásma vo viditeľnom alebo infračervenom spektre, vznikajú multispektrálne snímky (scény). Hyperspektrálne družice (napr.Hyperion) snímajú v mnohých pásmach spektra (až niekoľko stoviek), ktoré sú úzke a spojité - vznikajú hyperspektrálne snímky.
Špeciálny prípad prestavujú radary, ktoré nevyužívajú ako zdroj žiarenia Slnko, ale vysielajú vlastné žiarenie(mikrovlnné). Podobne lidary vysielajú laserové lúče a merajú čas ich návratu, čo umožňuje mapovať priebeh zemského povrchu (laserscanning).

Okrem spektrálneho rozlíšenia môžeme družicové snímky rozdeliť aj podľa priestorového rozlíšenia. Priestorové rozlíšenie udáva, aké územie na zemskom povrchu zachytáva 1 pixel snímky.Medzi snímky s nízkym rozlíšením patria napr.snímky z meteorologických družíc (okolo 1km). Stredné rozlíšenie (10 až 100 m) reprezentujú snímky z družíc Landsat, Aster, IRS, ALOS. Vysoké rozlíšenie (pod 10m) majú snímky z družíc Quickbird, Worldview, Ikonos, Kompsat.Komerčnou družicou s najvyšším priestorovým rozlíšením je v súčasnosti WorldView-1 (50 cm), ktorá však poskytuje len čiernobiele snímky.Z multispektrálnych družíc je najpodrobnejšia družica Quickbird s rozlíšením 60cm v panchromatickom a 2,4m v multispektrálnom móde.

Ďalšou charakteristikou družicových snímok je bitová hĺbka alebo rádiometrické rozlíšenie, ktoré predstavuje rozsah hodnôt (stupňov šedi) každého pixla v obraze. Väčšina družicových snímok nadobúda hodnoty pixlov od 0 do 255 (8-bitové údaje), prípadne 0 až 2047 (11-bitové údaje). Hyperspektrálne a radarové snímky môžu mať rozlíšenie až 16 bitov na 1 pixel.

Družicové snímky sa dodávajú spracované na rôznej úrovni - od základnej, ktorá umožňuje užívateľovi spracovať snímku na základe svojich expertných znalostí, až po ortorektifikovanú snímku, ktorá je polohovo priradená v nejakom kartografickom súradnicovom systéme a je pripravená na ďalšie použitie (interpretáciu).

Pri objednávaní snímok sa dajú určovať aj ďalšie parametre ako napr.maximálne prípustné pokrytie scény oblačnosťou alebo maximálna odchýlka od zvislého smeru snímania. Ak potrebujeme opakované snímky toho istého územia, musíme vziať do úvahy časový interval návratu družice na to isté miesto, ktorý sa pohybuje od jedného dňa (Formosat, Orbview) až po 46 dní (Alos).