pozadie title

Aster

Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) je družica prevádzkovaná Japonským ministerstvom obchodu a priemyslu (METI) v spolupráci s americkou NASA a vedeckými a priemyselnými organizáciami z oboch krajín. Je jedným z piatich zariadení na palube nosiča Terra, ktorý bol vypustený na obežnú dráhu v decembri 1999. Kombinácia širokého spektrálneho pokrytia a vysokého priestorového rozlíšenia predurčuje Aster na rozlišovanie veľkého množstva povrchových materiálov, vhodné najmä pre geologické štúdie, sledovanie dynamiky vegetácie a ekosystémov a monitorovanie hazardov.

Družica Aster sníma 3 spektrálne pásma vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti spektra (VNIR), 6 pásiem v krátkovlnnej infračervenej (SWIR) a 5 pásiem v termálnej infračervenej oblasti spektra (TIR) s priestorovým rozlíšením 15, 30, resp. 90 m. Subsystém VNIR je špeciálne vybavený teleskopom na stereoskopické snímanie s vysokým rozlíšením pozdĺž dráhy letu.

Aster je unikátny z dvoch hľadísk. Jednak ponúka multispektrálne termálne IČ údaje s vysokým rozlíšením a keďže má obmedzený prevádzkový cyklus, údaje sú zberané priamo na požiadanie. Produkty družice Aster zahŕňajú spektrálnu odraznosť a vyžarovanie zemského povrchu, teplotu, ako aj digitálne výškové modely. Tieto údaje pokrývajú širokú paletu aplikácií od geológie a mapovania pôdy, vegetácie a dynamiky ekosystémov, cez monitorovanie hazardov (sopečná činnosť, požiare, záplavy, zosuvy, pobrežná erózia), až po klimatológiu, hydrológiu a zmeny krajinnej pokrývky.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 18.december 1999
PREVÁDZKOVATEĽ METI (Japonsko) + NASA (USA)
TYP ÚDAJOV multispektrálne
SNÍMAČ VNIR, SWIR, TIR
POČET PÁSIEM 14
SPEKTRÁLNY ROZSAH VNIR: 520-860 nm (viditeľné, blízke infračervené)
SWIR: 1600-2430 nm (krátkovlnné infračervené)
TIR: 8125-11650 nm (termálne infračervené)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 15 m (VNIR)
30 m (SWIR)
90 m (TIR)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8 bit (VNIR, SWIR)
12 bit (TIR)
VEĽKOSŤ ZÁBERU 60 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 60 x 60 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 705 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 16 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA (SAR) 1A (riadkové údaje)
1B (po geometrických a rádiometrických korekciách)
2 (vyžarovanie povrchu po atmosférických korekciách)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://asterweb.jpl.nasa.gov/
Kanál La Manche - Aster Website Gallery Plošina Nazca - Aster Website Gallery