pozadie title

Údaje

Firma Data Image s.r.o. je distribútorom družicových údajov firiem e-GEOS a Astrium na Slovensku. Družicové snímky sú v súčasnosti jedným z najvýznamnejších zdrojov údajov o krajine a ich význam stále narastá. Poskytujú aktuálne a bohaté informácie o území vzťahujúce sa k určitému časovému okamihu. S využitím archívnych snímok sa dajú zisťovať aj zmeny krajiny a robiť analýzy jej vývoja. Snímky v rôznych častiach spektra umožňujú odvodiť kvalitatívne údaje o rôznych vlasnostiach krajiny. Družicové snímky zároveň patria k najdôležitejším zdrojom vstupných údajov pre geografické informačné systémy (GIS).

V súčasnosti stúpajú požiadavky na aktuálne a presné geografické údaje, pričom sa vyžaduje stále detailnešie mapovanie, mapovanie rozsiahlych území alebo mapovanie toho istého územia v krátkych časových intervaloch (napr. pri katastrofách alebo pri odhadoch úrody). Takéto požiadavky sa dajú len ťažko splniť pomocou tradičných metód mapovania v teréne, ktoré je príliš časovo aj finančne náročné. Dostupné analógové alebo aj digitálne mapy sú často neaktuálne alebo poskytujú príliš málo relevantných informácií. Vynikajúcim zdrojom údajov sú v takýchto prípadoch letecké a najmä družicové snímky, ktoré zachytávajú reálny stav územia v určitom časovom okamihu a užívateľ ich môže mať k dispozícii takmer ihneď (miekoľko dní až hodín) po nasnímaní.

Údaje diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) sa často využívajú pri mapovaní krajinnej pokrývky (land cover) a využitia krajiny (land use). Súčasne slúžia aj ako podkladové údaje pre identifikáciu a hodnotenie zmien krajiny v rôznych časových intervaloch. Nezastupiteľnú úlohu majú tieto údaje pri živelných pohromách ako sú záplavy, zemetrasenia, požiare, veterné smršte, pády lavín a podobne, kedy sú postihnuté územia často nedostupné. Pomocou leteckých a družicových snímok sa dá rýchlo a jednoducho určiť rozsah poškodenia a možno podľa nich riadiť aj záchranné práce.

Údaje DPZ odhaľujú veľa o stave životného prostredia, najmä prostredníctvom snímok v infračervenom pásme spektra, ktoré zachytávajú zdravotný stav vegetácie. Pomocou snímok vo viditeľnom spektre môžeme určovať povrchové zmeny v krajine ako je ťažba, výstavba, zakladanie skládok, erózia a pod. Družicové a letecké snímky poskytujú informácie nevyhnutné pre environmentálne analýzy a modelovanie ako napr. určovanie potenciálneho odnosu pôdy, náchylnosť územia na zosúvanie, odtrhy lavín, znečistenie a iné hrozby, modelovanie povrchového odtoku a množstva dopadajúceho slnečného žiarenia, riešenie územných systémov ekologickej stability, posudzovanie vplyvu stavieb na životné prostredie a pod. Pri riešení týchto úloh sú obyčajne potrebné aktuálne údaje o krajinnej pokrývke a/alebo o reliéfe, ktoré sa dajú získať z údajov DPZ.

Medzi ďalšie oblasti využitia družicových a leteckých snímok patrí poľnohospodárstvo (odhad úrod, určovanie plodín, zisťovanie erózie, mapovanie poľnohospodárskych parciel), lesníctvo (tvorba lesníckych máp, určovanie druhovej a vekovej skladby lesa, zápoja korún a množstva drevnej hmoty, kontrola ťažby dreva, zisťovanie poškodenia lesa požiarmi, veternými smršťami, emisiami a škodacami), baníctvo (mapovanie lomov, povrchových baní a banských háld, určovanie geologických záťaží životného prostredia), odpadové hospodárstvo (mapovanie úložísk odpadov), územné plánovanie (aktualizácia mapových podkladov pre územné plány miest a obcí, plánovanie diaľnic a iných inžinierskych stavieb, vizualizácie v urbanizme a architektúre). V neposlednom rade letecké a družicové snímky slúžia aj ako podklad pre tvorbu kartografických diel ako sú ortofotomapy alebo družicové mapy, ktoré dopĺňajú alebo nahrádzajú tradičné topografické alebo turistické mapy.

Družicová snímka Landsat (Eurimage Landsat Gallery) Družicová snímka Formosat (Spotimage Image Gallery) Družicová snímka GeoEye (GeoEye Image Gallery)