pozadie title

QuickBird

Družica QuickBird prevádzkovaná spoločnosťou DigitalGlobe v súčasnosti poskytuje multispektrálne snímky s najvyšším rozlíšením spomedzi všetkých komerčných družíc. Panchromatické snímky dosahujú rozlíšenie 0,6 - 0,7 m, multispektrálne 2,4 - 2,8 m (v závislosti od uhla snímania).
QuickBird zároveň disponuje najväčšou šírkou záberu (16,5 km) a najväčším palubným pamäťovým priestorom (128 Gbit - približne 57 scén) spomedzi komerčných družíc. Je určený najmä na snímanie rozsiahlych oblastí s vysokou presnosťou. Denne pokrýva až 75 miliónov km2 zemského povrchu.
Družicové snímky Quickbird spájajú vysoké geometrické s vysokým rádiometrickým rozlíšením, preto sú veľmi žiadané ako zdroj údajov v mnohých oblastiach od mapovania cez poľnohospodárstvo, lesníctvo a krajinné plánovanie až po komunikácie, priemysel a bezpečnosť.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 18.október 2001
PREVÁDZKOVATEĽ Digital Globe (USA)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH 450-900 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (450-520 nm)
viditeľné zelené (520-600 nm)
viditeľné červené (630-690 nm)
blízke infračervené (760-900 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 0,6 m panchromatické
2,4 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 11 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 16,5 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 16,5 x 16,5 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 450 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 1-3,5 dňa (podľa zemepisnej šírky)
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA základná scéna
štandardná a orto-ready scéna
ortorektifikovaná scéna
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI www.digitalglobe.com
Eurimage QuickBird Gallery